KKUKI

Kkuki

1-2-..Tori realiza JODAN UKE NAGASHI izquierdo y agarra el KYUSHO HOSHI (Estrella) derecho de Uke. Tirando del brazo.

KKUKI1

KKUKI2

3-.Uke realiza TSUKI izquierdo y Tori responde con AGE UCHI (Golpe ascendente) derecho al brazo izquierdo de Uke.

KKUKI3

4-.Tori KERI derecho al muslo izquierdo de Uke.

KKUKI4

5-.Tori pasa a SUWARI realizando HIKI OTOSHI.

KKUKI5

SHIDOSHI

2010-12-02